Start Dokumenty szkolne Dokumenty Punktowy system oceniania zachowania 2016/2017 - regulamin
Punktowy system oceniania zachowania 2016/2017 - regulamin Drukuj

 

 

REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAŃCU

DLA KLAS IV-VI

  1. Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
  2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
  3. Każdemu kryterium przyporządkowuje się odpowiednią ilość punktów dodatnich bądź ujemnych.
  4. Ocena zachowania (śródroczna i roczna) uwzględnia w szczególności:

 

a)                  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)                 postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c)                  dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)                 dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)                  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,

f)                  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)                 okazywanie szacunku innym,

h)                 funkcjonowanie ucznia w środowisku lokalnym,

i)                   respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

j)                   wygląd ucznia zgodny z zapisem w Statucie Szkoły,

k)                 frekwencja.

 

5.Uczeń otrzymuje jedną z następujących ocen z zachowania:

 

a)                  wzorowe,

b)                 bardzo dobre,

c)                  dobre,

d)                 poprawne,

e)                  nieodpowiednie,

f)                  naganne.

 

6.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zapisów w karcie danego ucznia (skoroszyt). Punktowy system oceniania obrazuje zachowanie ucznia w ciągu całego roku.

7. Nauczyciele zobowiązani są do zapisywania punktów dodatnich i ujemnych w skoroszycie danego ucznia, wpisując w odpowiedniej rubryce datę oraz podpis.

8. W szczególnych sytuacjach, trudnych do wyjaśnienia i ocenienia, np. bójki lub inne konflikty klasowe i między-klasowe, wychowawca może zasięgnąć opinii innych nauczycieli, uczniów, ocenianego ucznia, świadków zdarzenia.

9. Uwagi o zachowaniu mogą zgłaszać nauczyciele, pracownicy szkoły, samorząd klasowy, samorząd szkolny, rodzice, sam uczeń, instytucje, z którymi współpracuje szkoła. Punkty przyznaje wychowawca oraz nauczyciele. Wpisywanie punktów kończy się na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną, a pozostałe przechodzą na następne półrocze.

10. Na początku pierwszego półrocza uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 200 punktów, co odpowiada dolnej granicy oceny dobrej.

 

 

 

Ustala się skalę oceniania przeliczoną na oceny według zachowania:

 

KLASY CZWARTE

a). wzorowe – 400 i więcej punktów,

b). bardzo dobre – 300-399 punktów,

c). dobre – 200-299 punktów,

d). poprawne – 100-199 punktów,

e). nieodpowiednie – 0-99 punktów,

f). naganne – poniżej 0 punktów.

 

KLASY PIĄTE I SZÓSTE

a). wzorowe – 500 i więcej punktów,

b). bardzo dobre – 350-499 punktów,

c). dobre – 200-349 punktów,

d). poprawne – 100-199 punktów,

e). nieodpowiednie – 0-99 punktów,

f). naganne – poniżej 0 punktów.

 

11. Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną punktów z obu półroczy. Ilość punktów otrzymanych na końcu pierwszego półrocza jest kontynuowana w drugim semestrze.

12. Punkty z ostatnich dwóch tygodni roku szkolnego będą, w razie konieczności rozliczane podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

13. Rodzice (opiekunowie) mają prawo odwołać się od wystawionej przez wychowawcę oceny rocznej do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

14. Uczeń, który otrzymał w ciągu półrocza jednorazowo:

 

a)                  20 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny wzorowej,

b)                 30 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny bardzo dobrej,

c)                  60 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny dobrej,

d)                 100 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny poprawnej.

Na drugi semestr przechodzi rzeczywista ilość punktów zdobytych w pierwszym półroczu.

 

15. Uczeń posiadający w danym miesiącu co najmniej poprawne zachowanie może

uczestniczyć w zawodach sportowych.

16.Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły nie może uzyskać oceny z zachowania

wyższej niż poprawna, bez możliwości odwołania się od niej.