Konkurs plastyczny PDF Drukuj Email

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY W RAMACH KAMPANII „POSTAW NA RODZINĘ”

Zapraszamy  wszystkie dzieci, młodzież i rodziców  do wspólnego udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja rodzina”. Nagrodzone prace zostaną dodatkowo wydrukowane w formie banerów promujących kampanię.

Szczegóły  regulaminu konkursu.

1. Temat pracy: „Moja rodzina”.

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w technice: malarstwo

(kredki, farby, pastele, flamastry).

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie

publikowanymi, wykonanymi przez dzieci, młodzież i rodziców zamieszkałych

Gminę Porąbka.

4. Format pracy: A3, A2, A1.

5. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest

dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i

nazwisko, klasa i nazwa przedszkola, szkoły, adres zamieszkania. Dane te będą

służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane,

anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą

udostępniane podmiotom trzecim.

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do

nagrody.

10. Dopuszczalna jest pomoc rodzica przy wykonaniu pracy. Jednakże prosimy o

oddanie dziecku pierwszeństwa przy malowaniu.

11. Prace należy dostarczyć w terminie do 22 maja 2015 r. do Punktu Pomocy

Rodzinie; ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów

konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 14 czerwca 2015 r. podczas Dni

Czańca. Imprezie będzie towarzyszyć wystawa prac. Laureaci zostaną

poinformowani o godzinie rozdania nagród. Dodatkowo informacja o laureatach

zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.porabka.pl i portalach

społecznościowych Gminy Porąbka.

4. Jury przyzna nagrody w 4 kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, dzieci klas

1-3, dzieci klas 4-6, młodzież gimnazjalna.

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do

nieprzyznania nagród.

6. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formacie 100 cm.x 200 cm. i jako banery rozwieszone na terenie Gminy Porąbka w celu promowania kampanii.

7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest

ostateczna.

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich

równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas Dni

Czańca, Dni Porąbki oraz innych akcji związanych z kampanią Postaw na rodzinę

oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych i portalach Gminy

Porąbka.

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na

wszelkich polach eksploatacji.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.porabka.pl oraz w

szkołach i świetlicach środowiskowo-integracyjnych Gminy Porąbka.

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych (imię , nazwisko, wiek, miejscowość zam.) na

potrzeby realizacji konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt

małej ilości przekazanych prac.

7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie koordynatorka kampanii

„Postaw na rodzinę” ; Gabriela Grabka – Grzechynia (Punkt Pomocy Rodzinie; tel.

33 810 60 73).

Regulamin  http://www.porabka.pl/fck_files/Regulamin.pdf