Start Dokumenty szkolne Opinia o ograniczonych możliwościach wykonywania p Opinia o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego
Opinia o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego Drukuj

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                                        ……………...…………………

pieczątka poradni                                                                                miejscowość

 

 

Opinia o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych

na zajęciach wychowania fizycznego

 

 

 

 

 

  1. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy……………………………………………………..

 

  1. Data i miejsce urodzenia                ………………………………………........………..

 

  1. Uzasadnienie lekarza zawierające wykaz ćwiczeń, z których wykonywania uczeń powinien być zwolniony:

 

…………………………………………….……………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..……………

 

………………………………………………………………………………………………

 

  1. Opinia obejmuje okres od ……………………………do ……………………………...

 

 

 

 

 

 

……………………………….

pieczątka i podpis lekarza

 

 

 

 

podstawa prawna : § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r., poz. 843).