Harmonogram zadań szkoły PDF Drukuj

 

 

HARMONOGRAM  ZADAŃ  SZKOŁY  IM. H. SIENKIEWICZA W CZAŃCU

ORAZ  ZADANIA REKOMENDOWANE  PRZEZ WOJEWODĘ ŚLASKIEGO

W RAMACH

PROGRAMU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

NA LATA 2014- 2016

ORAZ PROGRAM BEZPIECZNA +

NA LATA 2015-2018

Cel główny Programu:

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz

bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Cel szczegółowy nr 1:

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, m.in. przez:

 1. Budowanie pozytywnych relacji społecznych.
 2. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i wychowanków oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.
 3. Uspołecznianie szkoły i placówki i integrowanie środowiska szkoły i placówki, w tym uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych.
 4. Rozwijanie potencjału szkół i placówek w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów i wychowanków, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  1. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców.
  2. Zwiększanie pozycji i roli rodziców w szkole i placówce.
  3. Zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym.

 

L p

Zadanie do realizacji

Odpow.

Terminy

Uwagi

1.

Prowadzenie zajęć integrujących w klasach, w szczególności w klasach

początkowych każdego etapu edukacyjnego, oraz w grupach

wychowawczych.

Wychowawcy

Cały rok szkolny

2.

Upowszechnianie idei akceptacji różnorodności uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, idei bezpiecznej i efektywnej edukacji włączającej uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami.

Bogusława Naglik Maria Mydlarz Agnieszka Gibas

Cały rok szkolny

3.

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w szkołach i placówkach dla uczniów, wychowanków, rodziców,

nauczycieli, wychowawców

Pedagog szkolny  wychowawcy

Cały rok szkolny

4.

Upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów i wychowanków, promowanie wolontariatu;

Koło Misyjne samorząd uczniowski wychowawcy klas

Cały rok szkolny

5.

Angażowanie uczniów i wychowanków w procesy podejmowania decyzji

w szkole i placówce, aktywizacja samorządów uczniowskich i innych form działalności uczniowskiej

Samorząd Uczniowskie debaty uczniowskie

2 razy w roku

6.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców umożliwiających

budowanie pozytywnych relacji z uczniami i wychowankami i ich

rodzicami, w tym kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej

WDN

7.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców z zakresu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i wychowanków ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niedostosowanych

społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

WDN, zespoły samokształceniowe, pedagog szkolny

8.

Doskonalenie umiejętności nauczycieli i specjalistów oraz innych

pracowników szkoły i placówki w zakresie bezpiecznego funkcjonowania

w szkole i placówce uczniów i wychowanków, w tym uczniów

i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz

prowadzenie edukacji uczniów i wychowanków w tym zakresie;

Szkolenie SIP

Bogusława Naglik

Wrzesień luty

9.

Upowszechnianie programów edukacyjnych i szkoleń rozwijających

kompetencje wychowawcze rodziców; Szkoła dla rodziców

Renata Wójcik Agnieszka Gibas

W razie potrzeb

10.

Włączanie rodziców w procesy podejmowania decyzji w szkole i placówce oraz w ważne wydarzenia i działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły i placówki;

Ogólnopolski program „Postaw na rodzinę”

Agnieszka Gibas

Jadwiga Ziętek Maria Mydlarz

Cały rok

11.

Tworzenie warunków do uspołeczniania szkoły i placówki i poszerzania współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym.

Dyrektor szkoły,

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bielsku- Białej  Urząd Gminy, Porąbka, GOPS Porąbka, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cały rok

 

Cel szczegółowy nr 2:

Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,

m.in. przez:

 1. Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
 2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
 3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.
 4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.

2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemoc

L p

Zadania do realizacji

Odpow.

Terminy

Uwagi

1.

Opracowanie i upowszechnianie zbioru oczekiwań, zasad i reguł, dotyczących zachowania w środowisku szkolnym, oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania – we współpracy z uczniami i wychowankami i ich rodzicami

punktowy system oceniania zachowania

Dyrektor szkoły , wychowawcy

Wrzesień w razie potrzeb

 

2.

Podtrzymywanie pozytywnych tradycji szkoły i placówki, przekazywanie

wartości społecznych i norm prospołecznych „Dzień patrona”

Nauczyciele  wychowawcy

Cały rok

 

3.

Wdrażanie w szkole i placówce programów profilaktycznych

ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody

mediacji i negocjacji; Program Profilaktyki

 

Komisja profilaktyki

Cały rok

 

4

Realizacja programów rówieśniczych, takich jak: pomoc koleżeńska

w nauce, prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących m.in. konsekwencji prawnych stosowania

różnych form przemocy;

Program Profilaktyki, spotkania z policjantem

Wychowawcy,

Komisja Profilaktyki, policja

Cały rok

 

5.

Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy prelekcje policji, specjalistów ds. uzależnień

Pedagog szkolny, Komisja profilaktyki, Policja, specjalista ds. uzależnień

Cały rok

 

6.

opracowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla

nauczycieli i wychowawców do prowadzenia działań z zakresu

przeciwdziałania przemocy, w tym cyberprzemocy Ulotki dla uczniów i rodziców

Komisja profilaktyki

w ramach Tygodnia Profilaktyki

 

7.

Doskonalenie  nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania

w sytuacjach kryzysowych.

WDN

 

 

8.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i specjalistów

w zakresie pracy z uczniami i wychowankami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

 

Pedagog szkolny zespoły samokształceniowe

W razie potrzeb

 

9.

Prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji

profilaktycznej oraz edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy; prelekcje dla rodziców  uzależnienia XXI w w tym Cyberprzemoc, Narkomania, Alkoholizm, Dopalacze

 

Pedagog szkolny zaproszeni prelegenci

W ramach Tygodnia Profilaktyki

 

12.

Opracowanie i stosowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem przemocy w szkole i placówce;

 

Komisja profilaktyki

 

 

13.

Opracowanie zasad współpracy szkoły z policją lub strażą gminną (miejską) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i placówce oraz na terenie szkoły i placówki.

 

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.

L p

Zadania do realizacji

Dokumentacja potwierdzająca realizację

Uwagi

1.

Monitorowanie rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, w tym środków zastępczych i leków wydawanych bez wskazań lekarza używanych w celach pozamedycznych.

Program profilaktyki, procedury bezpieczeństwa

 

2.

Realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;

 

Program profilaktyki,  Nie pal przy mnie proszę klasy I - III

 

3.

Uwzględnianie rozpoznanych potrzeb i problemów uczniów w zakresie zapobiegania uzależnieniom w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki;

 

Modyfikacja programów po każdej ewaluacji

 

 

4.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów i wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie;

Dokumentacja n-li wychowawców teczki wychowawcy , pedagoga szkolnego

 

5.

Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym i promowania życia bez uzależnień;

 

Sprawozdania z przeprowadzonych prelekcji ds. uzależnień

 

6.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

 

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

 

7.

Podnoszenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień;

sprawozdania

 

8.

Wdrożenie systemu wsparcia psychologicznego dla nauczycieli,

wychowawców w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia z zakresu poprawy jakości systemu oddziaływań profilaktycznych;

 

Dokumentacja pedagoga szkolnego

 

9.

Przygotowanie przez szkoły i placówki procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje;

Procedury w sytuacjach zagrożeń,

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.

 

L p

Zadania do realizacji

Dokumentacja potwierdzająca realizację

Uwagi

1.

Realizacja w szkołach i placówkach programów profilaktycznych

dotyczących zagrożeń przestrzeni medialnej;

 

Protokoły zebrań rady pedagogicznej, ewaluacja programu,

 

2.

Upowszechnianie przeznaczonych dla uczniów i wychowanków materiałów edukacyjnych dotyczących odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowych mediów;

Biuletyny w trakcie Tygodnia Profilaktyki

 

3.

Wdrażanie programów edukacyjnych dla uczniów i wychowanków

dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobów

reagowania w sytuacjach zagrożenia;

Dzienniki lekcyjne

 

4.

Opracowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla nauczycieli i wychowawców dotyczących bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez uczniów i wychowanków;

Biuletyny w trakcie Tygodnia Profilaktyki Lucyna Pszczółka, Jadwiga Rusin

 

5.

Upowszechnianie informacji o punktach konsultacyjnych i liniach

pomocowych dla uczniów i wychowanków, w których można zgłaszać przypadki niebezpiecznych zdarzeń w Internecie;

 

Informacje na stronie internetowej szkoły pedagog szkolny

 

6.

Opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez uczniów i wychowanków

Biuletyny w trakcie Tygodnia Profilaktyki Lucyna Pszczółka, Jadwiga Rusin, strona internetowa szkoły, gazetki szkolne

 

7.

Współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez ich dzieci;

 

Teczki wychowawców

 

8.

Poszerzenie współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły lub placówki na rzecz prawidłowego funkcjonowania uczniów i wychowanków w środowisku cyfrowym.

Dokumentacja pedagoga

 

 

 

2.4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.

 

L p

Zadania do realizacji

Odpow.

Terminy

Uwagi

1.

Monitorowanie sytuacji uczniów i wychowanków związanej z wyjazdem

rodziców za granicę w celach zarobkowych i udzielanie im różnych form wsparcia w zakresie rozwoju emocjonalnego, poznawczego

i społecznego;

Dyrektor szkoły pedagog szkolny, wychowawcy

Wrzesień w razie potrzeb

 

2.

Uwzględnienie tematyki przeciwdziałania przemocy seksualnej w działalności szkoły i placówki;

Prelekcje dla dziewcząt „Między nami kobietkami”

Dyrektor szkoły

Raz w roku

 

3.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stosowania procedury

„Niebieskie Karty”;

Pedagog szkolny

 

 

4.

Udostępnianie rodzicom i opiekunom materiałów informacyjnych

i edukacyjnych na tematy związane z kryzysami rozwojowymi i życiowymi

dzieci i młodzieży;

Pedagog szkolny

 

 

5.

Monitorowanie aktywności przedstawicieli oświaty w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grupach roboczych w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych;

Pedagog szkolny zespoły interdyscyplinarne

 

 

 

Cel szczegółowy nr 3:

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, m.in. przez:

3.1. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych

osób.

3.2. Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia

i aktywności fizycznej w szkole i placówce.

3.3. Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego

i społecznego uczniów.

 

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

L p

Zadania do realizacji

Dokumentacja potwierdzająca realizację

Uwagi

1.

Upowszechnianie i realizacja w szkole i placówce programów służących promocji zdrowego stylu życia;

Program 5 porcji warzyw

 

2.

Organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, w szczególności;

a) organizacja żywienia w szkole i placówce zapewniającego ciepły

i zgodny z normami żywieniowymi posiłek,

b) uwzględnianie potrzeb dzieci w zakresie diety,

c) zapewnienie odpowiedniego asortymentu sklepiku szkolnego,

d) tworzenie ogródków przyszkolnych

Mleko w szkole warzywa i owoce w szkole

 

3.

Podejmowanie działań ograniczających spożywanie napojów o zwiększonej zawartości cukrów i barwników na rzecz konsumpcji wody w celu poprawy zdrowia dzieci i młodzieży;

 

Dokumentacja dyrektora szkoły

 

4.

Planowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja szkolnej polityki w zakresie aktywności fizycznej;

 

Program „wf z klasą”

 

5.

Podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego;

Program „wf z klasą”

 

6.

Zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole i placówce oraz poza nią;

 

Zajęcia pozalekcyjne , SKS

 

7.

Podnoszenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej, w szczególności zdrowego żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom odżywiania;

 

Dokumentacja pedagoga szkolnego

 

8.

Podnoszenie jakości pracy szkół i placówek promujących zdrowie w celu uzyskania Wojewódzkiego lub Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

Sprawozdanie z pikniku sportowego da rodziców i dzieci