Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PDF Drukuj

 

 

REJONIZACJA: Poradnia wyznaczona do obsługi placówek gminy Porąbka

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach filia w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 44

+48 33 811 82 47

www.poradnia - czechowice.pl

Poradnia zajmuje się przede wszystkim:

- wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, 
- podnoszeniem efektywności ich uczenia się, 
- terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 
- pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, 
- pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, 
- pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości  i mocnych stron uczniów, 
- prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 
- wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, 
- wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, 
- profilaktyką uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 
- udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, 
- opiniowaniem i orzecznictwem.

Usługi są bezpłatne.

Korzystanie z nich jest dobrowolne.

Wizyty nie wymagają skierowań.

Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. O terminie badania poinformować  pedagoga lub wychowawcę celem przesłania opinii o dziecku.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia w sprawach na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.

Celem przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego należy wcześniej ustalić termin i godzinę badania. Diagnoza trwa od 2 do 4 godzin.