Program profilaktyki PDF Drukuj

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. H. SIENKIEWICZA

W CZAŃCU

 

NA ROK SZKOLNY 2016-2017

 

 

Na posiedzeniu Zespołu ds. Programu Profilaktyki w dniu 27 sierpnia 2016 roku, po analizie:

 • dokumentacji,
 • anonimowych ankiet przeprowadzonych  w maju 2015 r.
 • wywiadów,
 • diagnozy,

zidentyfikowano następujące negatywne objawy występujące wśród uczniów naszej szkoły:

 • arogancja,
 • agresja słowna,
 • przemoc fizyczna,
 • brak tolerancji,
 • niekoleżeńskość,
 • skarżenie, pomówienia, plotki,
 • niepowodzenia szkolne.

 

 

INFORMACJE O CELACH SZKOŁY

 

 

Jesteśmy szkołą promującą zdrowy styl życia.

Pragniemy:

­ wychowywać naszych uczniów w duchu szacunku, życzliwości i gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi,

­ kształtować umiejętność tolerancji,

­ eliminować zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży,

­ uświadamiać szkodliwość wszelkich uzależnień,

­ wdrażać rodziców do troski o zdrowie naszych uczniów, (Program Wychowawczy Szkoły)

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Program zawiera wszelkie działania zmierzające do wczesnego zapobiegania, ograniczenia, lub usuwania objawów agresji i zapobieganie uzależnieniom w szkole. Kładzie nacisk na edukację rodziców, nauczycieli i uczniów oraz współpracę szkoły z przedstawicielami środowiska lokalnego w zakresie sposobów przeciwdziałania zjawiskom przemocy i uzależnień.

 

Program profilaktyki opracowano w oparciu o :

 

 

 • Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku
 • Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji PPP w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. z dnia 7 maja 2013; poz.532,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz.U. z 2005  r. Nr 180, poz. 1493),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy  „Niebieska karta”

(Dz.U Nr 209 poz, 1245)

 • Konwencja o Prawach Dziecka ONZ z 20 listopada 1989 roku ( Dz. U.1991  Nr. 120, poz 526)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu  i  form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz.U 2015r. poz 1249)
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1984 roku
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. Nr139, poz 1130)
 • program wychowawczy szkoły,
 • ewaluację szkolnego programu profilaktyki z lat 2014 – 2016,
 • diagnozę przeprowadzoną przez zespół ds. profilaktyki

 

 


CELE GŁÓWNE:

 

Głównym celem programu jest:

­ uzyskanie wyraźnych zmian w zachowaniu uczniów, poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości, tolerancji, wzrost wiedzy na temat stosunków międzyludzkich oraz promowania zdrowego stylu życia.

­ przygotowanie nauczycieli do diagnozowania oraz skutecznego pomagania w sytuacjach zagrożenia, (przemoc, palenie papierosów, używanie alkoholu, środków odurzających)

­ uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych zadań oraz uwrażliwienie ich na zjawisko przemocy.


CELE CZĄSTKOWE:

 

Dla uczniów:

­ obniżenie zachowań antyspołecznych wśród dzieci,

­ uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną, seksualną, słowną czy izolowaniem,

­ kształtowanie w dzieciach postaw empatii, reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych,

­ uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania właściwych relacji koleżeńskich,

­ przygotowanie uczniów do przezwyciężania niepowodzeń szkolnych.

 

Dla nauczycieli:

­ wzrost wiedzy na temat zjawiska przemocy, sekt, wykorzystywania seksualnego, uzależnień,

­ nauka systemowego myślenia o profilaktyce przemocy i uzależnień,

­ nauka diagnozowania i rozpoznawania przemocy w klasach,

­ ćwiczenie umiejętności budowania klasowych i szkolnych programów wychowawczych zmniejszających poziom agresji wśród dzieci,

­ przygotowanie nauczycieli do skutecznego reagowania i pomagania dzieciom w sytuacjach przemocy (przeprowadzanie interwencji, rozmowy ze sprawcami i ofiarami, wzajemna współpraca, współpraca z rodzicami, znajomość przepisów prawnych)

Dla rodziców:

­ uwrażliwienie na problem przemocy wśród dzieci,

­ przedstawianie sposobów włączenia się rodziców w program przeciwdziałania przemocy na terenie klasy i szkoły,

­ pokazanie roli i znaczenia domu, rodziny w kształtowaniu się wśród dzieci ról: sprawców, ofiar oraz biernych obserwatorów.

CELE I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

­ w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji szkodliwych;

 

­ w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

 

­ w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji uzależniających lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

SPOSÓB EWALUACJI SZKOLNEGO

PROGRAMU PROFILAKTYKI

Ewaluacja procesu:

 • Ø stałe monitorowanie realizacji programu,
 • Ø sprawozdanie z realizacji zadań programu.

 

Ewaluacja skuteczności:

 • Ø ankiety ewaluacyjne dla uczniów,
 • Ø ankiety ewaluacyjne dla rodziców,
 • Ø ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli

przeprowadzone w maju 2017 roku, po zrealizowaniu wyznaczonych zadań Szkolnego Programu Profilaktyki.

 

CELE I PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM AGRESYWNYM W SZKOLE.

ZADANIA

KRYTERIUM SUKCESU

METODY

TERMIN

WYKONAWCY

1. Zorganizowanie wewnątrzszkolnych warsztatów dla nauczycieli   o tematyce:

 

-. Neurodydaktyka

 

- Spotkania profilaktyczne z nauczycielami   w formie  warsztatów, pogadanek, szkoleń dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, a także konsekwencji tych zachowań

 

 

100% nauczycieli

Komisji Profilaktyki

 

80% nauczycieli wzięło udział w szkoleniu

 

Warsztaty

Do uzgodnienia

Komisja profilaktyki

w ramach WDN

2. Indywidualne rozmowy wychowawców z rodzicami na temat problemów wychowawczych

100 % rodziców

Konsultacje

Cały rok

Wychowawcy

3. Prowadzenie spotkań konsultacyjno-wspierających

Nauczyciele, rodzice, uczniowie,

Konsultacje

W miarę potrzeb

pedagog

4. Zorganizowanie cyklu zajęć o tematyce profilaktycznej:

Bezpiecznie to znaczy jak?

Bezpieczeństwo ruchu drogowego;

Uzależnienia, zagrożenia XXI w – dopalacze, narkotyki , wolontariat uczniowski

 

 

 

100% uczniów  uczestniczyło w spotkaniu

 

 

 

 

Warsztaty

Do uzgodnienia

spotkania w trakcie Dni Profilaktyki

Funkcjonariusz policji,

Specjalista ds. uzależnień, nauczyciele, wychowawcy pedagog

5.Prowadzenie „skrzynki zaufania”.

 

 

 

 

 

Wszystkie pytania, problemy zgłoszone za pośrednictwem „skrzynki zaufania” zostają rozpatrywane

 

Według potrzeb

Cały okres trwania programu

Pedagog,

Komisja profilaktyki

6. Diagnoza poziomu  bezpieczeństwa w szkole

90 % uczniów

Ankieta, debata,

 

maj

Komisja profilaktyki

7.Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.

100% uczniów

Punktowy system oceniania zachowania

Przeciwdziałanie  agresji i przemocy w szkole

Cały rok

Komisja profilaktyki

8. Tydzień bezpieczeństwa

100% uczniów

Klasy I- III

Pogadanki profilaktyczne kurs udzielania pierwszej pomocy

Październik

L.Pszczółka

R. Wójcik

9. Projekt „Kino szkoła”

100% uczniów

Pogadanki profilaktyczne

Projekcja filmu

Cały rok

wychowawcy


CEL II PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM.

ZADANIA

KRYTERIUM SUKCESU

METODY

TERMIN

WYKONAWCY

1.  Zagospodarowanie wolnego czasu.

50% uczniów skorzysta z propozycji ujętych w programie

Według zadań ujętych w Programie Wychowawczym Szkoły

Cały okres trwania programu

Wychowawcy klas

2. Prowadzenie akcji antynikotynowej, antyalkoholowej, antynarkotykowej

antydopalaczowej zakończonej Gminnym Przeglądem.

 

Udział w Gminnym przeglądzie Zachowaj Trzeźwy Umysł reprezentanci  uczniowie klas starszych i młodszych

Przegląd

II semestr

nauczyciele

3.Sportowy Piknik Rodzinny

Wszystkie klasy biorą aktywny udział

Zajęcia sportowe konkursy rodzinne

Czerwiec w ramach obchodów Dnia Dziecka

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

4. Rodzinny Rajd Szkolny na Magurkę w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”

Chętni uczniowie klas starszych i młodszych

Wycieczka, konkursy rodzinne

październik

Agnieszka Gibas

Jadwiga Ziętek

Zuzanna Drabek

Agnieszka Tomiak

Maria Mydlarz

5. Wyjazdy na basen

Chętni uczniowie klas starszych i młodszych

wycieczka

Co najmniej 2 razy w półroczu

wychowawcy

6. Zorganizowanie Dni  Profilaktyki.

Wszystkie klasy biorą aktywny udział

Konkursy prelekcje spotkania ze specjalistami

II semestr

Komisja profilaktyki,

pedagog

7. Przedstawienie problemu uzależnień medialnych na spotkaniu rodziców

Każdy wychowawca zorganizuje zebranie rodziców na ten temat

Film, dyskusja

Raz na trzy lata w danej klasie

Wychowawcy klas

8. Promowanie programów telewizyjnych i gier komputerowych wolnych od agresji.

Higiena i bezpieczeństwo korzystania z komputera

Uczniowie na lekcjach informatyki ustalają zestaw gier komputerowych wolnych od agresji.

 

 

 

Artykuły w pisemku szkolnym:

„Promujemy ciekawe programy telewizyjne i gry komputerowe oraz bhp korzystania z komputera”

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele informatycy

 

 

 

 

 

 

 

9. Ogólnoszkolny Rajd Turystyczny

Uczniowie klas III- VI

wycieczka

Wrzesień lub październik raz na dwa lata

Z. Drabek

J. Ziętek

E. Borgosz

Wychowawcy klas oraz rodzice

10. Wdrażanie do podejmowania  świadomych wyborów poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie Konkurs Omnibus

Uczniowie klas III

 

konkurs

II semestr

 

Wychowawcy klas III

Komisja Profilaktyki

 

 

CEL III ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI RODZICÓW W ŻYCIU SZKOŁY.

 

ZADANIA

KRYTERIUM SUKCESU

METODY

TERMIN

WYKONAWCY

1.Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

60% rodziców wzięło udział w zajęciach otwartych

Lekcja

Cały okres trwania programu

Nauczyciele przedmiotów

2. Udział rodziców w organizacji imprez klasowych i ogólnoszkolnych.

 

30% rodziców brało aktywny udział w wymienionych imprezach

Gry i zabawy, dyskoteki, wycieczki, inne zajęcia

Cały rok

Wychowawcy klas i nauczyciele wychowania fizycznego

3. Ogólnoszkolny Rajd Turystyczny.

10% rodziców w obrębie klasy wzięło udział w rajdzie

Wycieczka

Wrzesień lub październik raz na dwa lata

 

J. Ziętek,

wychowawcy klas oraz rodzice

4. Rodzinny Rajd Szkolny na Magurkę w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”

Chętni rodzice uczniów klas starszych i młodszych

wycieczka

październik

Agnieszka Gibas

Jadwiga Ziętek

Zuzanna Drabek

Agnieszka Tomiak

Maria Mydlarz

5.Spotkania profilaktyczne z rodzicami  w formie  warsztatów, pogadanek, szkoleń dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, a także konsekwencji tych zachowań

60% rodziców wzięło udział w spotkaniu

warsztaty

II semestr

specjaliści

Komisja profilaktyki, nauczyciele, wychowawcy, pedagog

 

 

 

CEL IV ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM

ZADANIA

KRYTERIUM SUKCESU

METODY

TERMIN

WYKONAWCY

 

1. Zorganizowanie zajęć na temat:

a)      efektywnego uczenia się (techniki, regularność, itp.)

b)      sposobów radzenie sobie ze stresem.

Każda klasa na swoim poziomie poznała sposoby efektywnego uczenia się oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Lekcja,

koła zainteresowań

Cały okres trwania programu

Wychowawcy i nauczyciele

2. Kształcenie umiejętności współpracy koleżeńskiej,

 

Potrzebujący uczniowie korzystają z samopomocy koleżeńskiej

Zajęcia pozalekcyjne

Cały okres trwania programu

Wychowawcy klas,

świetlica

3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i emocjonalnych poprzez:

a)      biblioterapię,

b)      zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

c)      zajęcia rewalidacji indywidualnej

d)      zajęcia świetlicowe,

e)      indywidualne zajęcia nauczyciela z uczniem,

f)       koła zainteresowań,

g)       zajęcia pedagoga

Potrzebujący uczniowie

Według uznania prowadzących

Cały okres trwania programu

 

Wychowawcy,

Nauczyciele, pedagog szkolny